Voorwaarden Colette Compleet Coaching

ALGEMENE VOORWAARDEN 2022

1. DIENSTVERLENING
a. Colette Compleet Coaching levert persoonlijke diensten aan particulieren. Deze diensten zijn in een overeenkomst vastgelegd en goedgekeurd door klant en opdrachtgever. Uitgangspunten hierbij zijn dat Colette Compleet Coaching handelt vanuit integriteit en dat het belang van de klant centraal staat.
b. Het karakter van de dienstverlening is verklarend en gericht op persoonlijke bewustwording en verandering. De klant past deze bewustwording en verandering naar eigen keuze al dan niet toe in zijn persoonlijke situaties en deze verandering is in een coachvraag vastgelegd en in het voorstel meegenomen.
c. Voor zowel informatie-uitwisseling als persoonlijke dienstverlening wordt verondersteld dat de klant lichamelijk en mentaal gezond is, eventueel met een tijdelijk probleem c.q. lichamelijke klacht dan wel met een behoefte aan begeleiding in zijn persoonlijke ontwikkeling, en affiniteit heeft met de filosofie van de coach. Ook wordt er vanuit gegaan dat klanten geen lichamelijke of psychische belemmeringen hebben om deel te nemen. Bij twijfel of hij/zij aan deze voorwaarden voldoet, dient de klant zelf het initiatief te nemen om te overleggen met iemand die hij daartoe bevoegd acht, teneinde te bepalen of het kennisnemen, toepassen van de informatie en/of afnemen van diensten van de coach voor hem verantwoord is. Ook wordt verwacht dat de klant eventuele twijfels vooraf meldt aan Colette Compleet Coaching, en ook twijfels die ontstaan tijdens de contacten, direct meldt.
d. Colette Compleet Coaching behoudt zich het recht om af te zien van het aangaan van een relatie met een klant. Ook kan het voorkomen dat tijdens de dienstverlening het door Colette Compleet Coaching beter wordt geacht de klant door te verwijzen, of om andere redenen de relatie met een klant te beëindigen. Als uitgangspunt echter worden eventuele problemen gezien als een integraal onderdeel van het proces en worden als zodanig behandeld.
e. Colette Compleet Coaching helpt klanten naar beste weten om meer inzicht te krijgen in het persoonlijke functioneren. Colette Compleet Coaching verplicht zichzelf om zich daarvoor in te spannen binnen de kaders van de bedrijfsfilosofie. Een resultaat kan, doordat het een persoonlijk proces van de klant zelf is, alleen worden gegarandeerd mits dit van te voren gedefinieerd en vastgelegd is. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie over zichzelf en zijn lichamelijke en geestelijke toestand, het maken van voor hem verantwoordelijke keuzes en het uitvoeren daarvan.
f. De actuele prijzen voor diensten staan vast.
ad1. Afspraak verzetten binnen 48 uur. Afspraken met Colette Compleet Coaching zijn bindend indien die door de coach en de klant wederzijds zijn bevestigd. Voor alle coach afspraken voor sessies met klanten geldt dat afspraken, die niet tijdig en binnen 48 uur worden afgezegd of verzet, in rekening gebracht zullen worden. Binnen 48 - 24 uur 50% van het uurtarief voor de geplande sessie en binnen 24 uur 100% van het tarief. Noodsituaties uitgezonderd. In geval dat Colette Compleet Coaching moet reizen voor zijn afspraak geldt dat zelfs als de afspraak door overmacht niet kan doorgaan als Colette Compleet Coaching reeds op locatie is, klant geacht wordt de reiskosten in de vorm van geldende kilometervergoeding plus sessie tarief te betalen.
ad2. Stoppen traject. In geval sessies voor een bepaalde tijd zijn overeengekomen en deze tussentijds worden gestopt dan wordt er € 95,- per sessie teruggestort als deze reeds betaald is minus € 75,- voor administratie kosten.

2 VERTROUWELIJKHEID
a.De naam, adres en andere persoonsgegevens, als ook contactgegevens van klanten, al dan niet in relatie tot een bedrijfsmatige opdrachtgever, worden door Colette Compleet Coaching gebruikt voor het registreren van betalingsverplichtingen, en voor normaal gebruik om contact mogelijk te maken. Klantgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
b. Gelet op het in principe korte karakter van de contacten wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan.
c. De ervaringen die Colette Compleet Coaching opdoet tijdens de contacten met klanten, kunnen verwerkt worden in uitingen en contacten met anderen, op een zodanige manier dat in redelijkheid niet te achterhalen is welke cliënt met dit probleem door de coach is behandeld. Voor intervisie. Klanten kunnen hier tegen binnen een maand na het aangaan van een opdracht en/of direct nadat zij van een dergelijke publicatie kennis nemen, schriftelijk bezwaar maken.

3. BETALING
De prijzen en betalingscondities worden vooraf bekend gemaakt. Een notabedrag dient binnen 14 dagen voldaan te worden, tenzij anders afgesproken. Ik factureer steeds aan het einde van de maand via de mail.

4. GARANTIE
Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de klant bij de bewustwording en verandering, geeft Colette Compleet Coaching geen garantie voor succes, of vooruitzichten op verbetering. De klant bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt. Op basis van de in het verleden opgedane ervaringen, inzicht in de natuurlijke processen en de persoonlijkheid van de klant kan tussentijds een inschatting worden gegeven van een te verwachten ontwikkeling.

Als een klant niet tevreden is over een door Colette Compleet Coaching geleverde prestatie, dient dat binnen acht dagen na sessie schriftelijk aan Colette Compleet Coaching te worden gemeld. Er kan dan overleg plaatsvinden over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de klant tevredengesteld wordt.

5. AANSPRAKELIJKHEID
Mocht Colette Compleet Coaching op grove wijze nalatig zijn geweest, dan geldt eventuele aansprakelijkheid voor zover dat erkend en gedekt wordt door de verzekeringen van Colette Compleet Coaching tot de hoogte van het bedrag van de uitkering door de maatschappij, en anders tot de hoogte van het bedrag waarmee de opdracht voor deze klant gemoeid is. Mocht Colette Compleet Coaching onverhoopt schade aanrichten aan gebouwen of goederen van een klant of, dan geldt daarvoor een eventuele aansprakelijkheid voor zover dat erkend en gedekt wordt door onze verzekeringen tot de hoogte van het bedrag van de uitkering door de maatschappij, en anders tot de hoogte van het bedrag dat met deze opdracht voor deze cliënt gemoeid is. Colette Compleet Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte gevolgen van normaal, verkeerd of onoordeelkundig gebruik van door haar geleverde diensten en informatie. Ook kan Colette Compleet Coaching niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade. In alle hierboven niet genoemde gevallen beperkt de eventuele aansprakelijkheid van Colette Compleet Coaching zich tot de hoogte van het bedrag dat met deze opdracht voor deze klant gemoeid is.

6. Op alle leveringen is Nederlands recht van toepassing.